การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ 16-18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ 16-18 พฤศจิกายน 2565

เรียน ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กำหนดให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ นั้น

เพื่อให้การบริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ในช่วงวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่าเรือกรุงเทพ จึงขอให้ บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ ดำเนินการดังนี้ ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00น. ของวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพ จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มิได้ขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ท่าเรือกรุงเทพจะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย


Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top