พันธมิตรท่าเรือกรุงเทพ
สมาคม/สมาพันธ์/สภา/สหพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือกรุงเทพ

         การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการก่อตั้งเป็นต้นมา กิจการด้านการขนส่งทางน้ำได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตสินค้าที่ขนส่งทางทะเลเป็นเรือสินค้าทั่วไปและสินค้ากอง ท่าเทียบเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นได้แก่ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก จำนวน 9 ท่า เป็นท่าสำหรับบรรทุกขนถ่ายสินค้าทั่วไปและสินค้ากอง จนกระทั่งการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย ประมาณปี 2518-2520 การท่าเรือฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกเพื่อใช้เป็นท่าอเนกประสงค์และจัดให้รับตู้สินค้า โดยเปิดใช้งานได้ในปี 2520

ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา มีการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จนท่าเรือกรุงเทพเริ่มแออัดเนื่องจากเครื่องมือทุ่นแรงที่จำเป็นสำหรับบรรทุกขนถ่ายและเคลื่อนย้ายตู้สินค้ามีไม่เพียงพอ จนกระทั่งปี 2530-2531 เกิดภาวะความแออัดอย่างรุนแรง การท่าเรือฯ จึงได้เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า โดยติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าในระยะเริ่มแรกจำนวน 7 คัน และได้จัดซื้อเพิ่มเติมจนปัจจุบันมีจำนวน 16 คัน ปรับปรุงพื้นที่หลังท่าให้สามารถวางตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงบริเวณหลังท่า เพื่อใช้จัดเรียงตู้สินค้า และนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการ ทำให้มีวิสัยสามารถในการรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้าน ที.อี.ยู. ภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายจำกัดตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพไว้ที่ 1 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี เพื่อลดปัญหาการจราจรและส่งเสริมให้มีผู้ไปใช้ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือแม่น้ำ ทำให้มีข้อจำกัดในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับเรือและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เกิดภาวะความแออัดอย่างรุนแรงในปี 2530-2531 ทำให้รัฐบาลได้เร่งรัดได้มีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2533 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2534 โดยในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการเปิดใช้ท่าเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าเป็น การชั่วคราว เพื่อผ่อนคลายความแออัดที่ท่าเรือกรุงเทพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการท่าเรือฯ ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการของท่าเรือต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังได้นำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานเป็นแบบธุรกิจเอกชน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ตลอดจนนำระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ณ วันนี้การท่าเรือฯ ได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การค้าของประเทศ มีผลประกอบการที่ดีติด 10 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่นำเงินรายได้เข้ารัฐสูงสุด ได้รับการประเมินผลงานจากรัฐบาลให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีติดต่อกันหลายปี เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ

สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ

Bangkok Ship Owners and Agents Association (BSAA)

  ที่อยู่ : เลขที่ 127/5 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร : 02-294-4525-6
  แฟกซ์ : 02-294-4527

  อีเมล : bsaa@thaibsaa.com
  เว็บไซต์ : www.thaibsaa.com

สมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก

สมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก

Imports-Export Transport Association (IM-EX TA)

 

  ที่อยู่ : 13/10 หมู่ 9 ซอย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ถนน บางนา-ตราด (กม.8) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  โทร : 02-751-7485 ถึง 9
  แฟกซ์ : 02-751-7800

  อีเมล : imex.ta2016@gmail.com
  เว็บไซต์: –

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)

 

  ที่อยู่ : 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  โทร : 02-018-2828
  แฟกซ์ : 02-018-2830

  อีเมล : center@tiffathai.org
  เว็บไซต์ : www.tiffathai.org

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

Thai AEO Importer & Exporter Association (TAA)

 

  ที่อยู่ : 127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร : 02-681-9944
  แฟกซ์ : 02-681-9945

  อีเมล : taa@thaiaeo-ie.or.th
  เว็บไซต์ : www.thaiaeo-ie.or.th

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand (CATA)

 

ที่อยู่ : 137-141 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 02-249-1995, 02-671-9662
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663

อีเมล : info@ctat.or.th
เว็บไซต์ : www.ctat.or.th

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association (TACBA)

 

ที่อยู่ : 98 อาคารอรรถกระวี ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 0-2661-4005 ถึง 8
แฟกซ์ : 0-2661-4009

อีเมล : info@tacba.or.th
เว็บไซต์ : www.tacba.or.th

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

Thai National Shippers' Council (TNSC)

 

  ที่อยู่ : 168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซน C ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทร : 02-679-7555
  แฟกซ์ : 02-679-7500-1

  อีเมล : tnsc@tnsc.com
  เว็บไซต์ : www.tnsc.com

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

Thai Logistics Service provider Federation (TLSP)

 

ที่อยู่ : 99/126 หมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 02-074-7901, 02-758-8795
แฟกซ์ : 02-074-7902, 02-758-8795

อีเมล : tlsps.tlsp@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thailog.org

Thai Shipowners' Association (TSA)

Thai Shipowners' Association (TSA)

Thai Shipowners' Association (TSA)

 

ที่อยู่ : 127 อาคาร ปัณจธาณีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-681-1010
แฟกซ์ : 02-681-1011

อีเมล : –
เว็บไซต์ : www.thaishipowners.com

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

Land Transportation Federation of Thailand (LTFT)

 

ที่อยู่ : 14 ห้อง 516-517 ชั้น 5 อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ถนน ICD แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : –
แฟกซ์ : –

อีเมล : ltft.official@gmail.com
เว็บไซต์ : –

สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ

สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ

Maritime & Business Association (IMS)

 

ที่อยู่ : 32/747-748 ซอยประชาอุทิศ 58/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร : –
แฟกซ์ : –

อีเมล : –
เว็บไซต์ : –

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

Thai Electronics Customs Brokers Association (ECA)

 

ที่อยู่ : 444 อาคาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5 หมู่ 5 ถนนท่าเรือ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-249-9623
แฟกซ์ : –

อีเมล : –
เว็บไซต์ : www.eca.or.th

Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top