แบบสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการใช้งานช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการฯ

เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และยูทูป BangkokPortCenter

52341
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์และสื่ออนไลน์มีความ เหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
วีดีโอและเนื้อหาบนช่องทาง Youtube/Facebook มีความน่าสนใจ
52341
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ การใช้งาน
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย และสวยงาม
ภาพประกอบบนสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก สามารถสื่อความหมายได้
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
52341
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook
Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top