แบบสำรวจชิงรางวัล

สำรวจความคิดเห็นในการใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ
จัดทำโดยแผนกพัฒนาธุรกิจ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ

คำชี้แจง : ท่าเรือกรุงเทพ จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความพึงพอใจและความต้องการในด้านต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาบริการของท่าเรือกรุงเทพ ผ่านช่องทางออนไลน์ ท่าเรือกรุงเทพจึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ พร้อมทั้งประเมินระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆให้ครบถ้วน โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆจากท่านจะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพต่อไป

Home
ท่าเรือกรุงเทพ
ข่าวสาร/บทความ
Scroll to Top